Selectas Allmänna Avtalsvillkor

1 Ensamrätt

Selecta har under avtalstiden ensamrätt att utföra service-åtaganden enligt avtalet. Kunden har inte rätt att utan Selectas samtycke själv eller genom annan utföra serviceåtaganden.

2 Funktionsstörning

Om funktionsstörning beror på uppenbart felaktigt handhavande i eller åverkan på utrustningen, har Selecta rätt till ersättning utöver vad som anges i avtalet. Det samma gäller vid oberättigad felanmälan.

3 Flytt av utrustning

Utrustning enligt avtalet får endast flyttas med Selectas medgivande. All flyttning ombesörjs av Selecta. Selecta debiterar Kunden en avgift för inställelse, resa och arbetstid samt för övriga kostnader av extraordinär karaktär enligt Selectas vid var tid gällande prislista.

4 Tillsyn, vård och ändring av utrustningen

Kunden ska iaktta Selectas instruktioner om användning, tillsyn och vård. Kunden ansvarar för under avtalstiden uppkommen förlust av utrustningen eller för sådan skada på utrustningen som inte är att hänföra till normalt slitage. Kunden ska tillse att de personer som utnyttjar utrustningen instrueras att göra detta på ett sätt som minimerar risken för skador och funktionsstörningar. Kunden får inte utföra ändringar eller påbyggnader på utrustningen.

5 Ersättning p.g.a. fel eller driftsstopp

Selecta är inte skyldig att utge någon ersättning för ekonomisk skada eller sakskada p.g.a. utrustningens fel eller driftsstopp. Om Selecta ådrar sig ansvar gentemot tredje man enligt produktansvarslagen, skall Kunden hålla Selecta skadeslös om inte Kunden kan visa att skadan orsakats av brister i av Selecta tillhandahållna instruktioner. Kunden bär det fulla ansvaret för ekonomisk skada eller sakskada till följd av fel eller driftstopp i utrustningens vatten- och eltillförsel.

6 Överlåtelse

Selecta har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal. Kunden har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal endast efter Selectas skriftliga medgivande. Vid sådan överlåtelse debiteras Kunden en avgift enligt Selectas vid var tid gällande prislista.

7 Försäkring

Kunden skall under avtalstiden hålla utrustningen fullvärdes-försäkrad enligt sedvanliga försäkringsvillkor.

8 Uppsägning av avtal

Om kunden eller Selecta AB inte önskar förlänga avtalet efter avtalstidens slut skall part skriftligen minst sex (6) månader före avtalstidens utgång underrätta den andre parten om detta. Vid utebliven underrättelse förlängs avtalstiden med tolv (12) månader i taget.

9 Förtida upphörande av avtalet

Part äger rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om den andre parten i väsentlig mån åsidosätter sina skyldigheter enligt avtalet och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar från det att den felande parten erhöll skriftlig uppmaning att vidta rättelse. Detsamma gäller om part ställer in betalningarna eller av annan anledning kan antas ha kommit på obestånd. Oavsett om avtalet sägs upp eller inte, skall part gottgöras skada, som uppkommit genom avtalsbrott.

10 Force majeure

Om avtalets fullgörelse av förpliktelser till väsentlig del förhindras, försvåras eller försenas till följd av omständigheter som är att anse som force majeure, befrias part från förpliktelse enligt detta avtal så länge som det med hänsyn till omständigheterna erfordras. Part som påkallar befrielse enligt denna bestämmelse skall utan dröjsmål underrätta andra parten därom.

11 Skatter och pålagor

På samtliga för avtalet gällande priser och avgifter tillkommer mervärdesskatt. Selecta har rätt att justera avgifter, priser och villkor som relaterar till för Selecta ökade kostnader p.g.a. skatter eller avgifter från myndigheter eller p.g.a. ändrade förutsättningar utanför Selectas kontroll.

12 Prisjusteringsklausul

Fasta och rörliga avgifter justeras med hänsyn till råvarupriser, valutaförändring, och kostnadsutveckling. Vid förändring av världsmarknadspriset för kaffe, justeras den rörliga avgiften med ett (1) öre per portion för varje kronas förändring av kaffekilopriset.

13 Indexreglering

Indexreglering Samtliga avgifter indexregleras två gånger per år, baserat på index publicerade av SCB. Avgifterna justeras per den 1 juli och den 1 januari och baseras på indexering för närmast föregående period. Justeringen motsvarar den procentuella höjningen av index. Uppräkning sker första gången vid närmast infallande justeringsperiod för avtalets start.

14 Avisering av avgiftsförändringar

Avisering av förändringar av fasta och rörliga avgifter enligt punkt 12 och 13 sker med minst trettio (30) dagars skriftligt varsel.

15 Betalningsvillkor

Betalning av fasta och rörliga avgifter skall ske senast trettio (30) dagar från fakturadatum. Betalning för övriga fakturor skall ske senast tjugo (20) dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen samt i förekommande fall ersättning för betalningspåminnelser och övriga inkassokostnader enligt inkassolagen.

16 Tvister

Samtliga tvister med anledning av eller i samband med detta avtal skall avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt.

Allmänna villkor Ver. 4: giltigt fr.o.m. 2016-05-09 och tills vidare.